Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26519933
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2021 припинено повноваження Голова Правління Кравченко Петро Iванович - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (Протокол №2021-46) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. Кравченко Петро Iванович (паспорт серiї ВМ№142537 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. вiд 02.04.1996 р.) припиняє свої повноваження на посаді Голови Правління АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" 30.06.2021 року, строк протягом якого перебув на посадi посадi з 3 роки (з 01.07.2018 року). Посадова особа, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.06.2021 обрано Голова Правління Кравченко Петро Iванович - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", далі-Банк (Протокол №2021-46) прийнято рішення про обрання Голови та членів Правління Банку. Кравченко Петро Iванович (паспорт серiї ВМ№142537 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл. вiд 02.04.1996 р.) обраний на посаду Голови Правлiння Банку зi строком повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2021 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Посадова особа, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.06.2021 припинено повноваження Заступник Голови Правління Меньков Олександр Анатолiйович - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (Протокол №2021-46) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. Меньков Олександр Анатолiйович (паспорт ЕА№ 090394, виданий Свiтловодським МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 10.04.1996р.) припиняє свої повноваження на посаді Заступника Голови Правління - Члена Правлiння АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" 30.06.2021 року, строк протягом якого перебув на посадi посадi з 3 роки (з 01.07.2018 року). Посадова особа, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.06.2021 обрано Заступник Голови Правління Меньков Олександр Анатолiйович - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", далі-Банк (Протокол №2021-46) прийнято рішення про обрання Голови та членів Правління Банку. Меньков Олександр Анатолiйович (паспорт серiї ЕА№090394 виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області. вiд 10.04.1996 року) обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку - Члена Правління зi строком повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2021 року. Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник Голови Правлiння АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Посадова особа, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.06.2021 припинено повноваження Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління Гудович Оксана Миколаївна - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (Протокол №2021-46) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. Гудович Оксана Миколаївна (паспорт серії КН №536456 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.від 24.12.1997 р.) припиняє свої повноваження Члена Правління Банку 30.06.2021 року, строк протягом якого перебувала на посадi 3,5 місяці (з 05.03.2021 року). Посадова особа, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.06.2021 обрано Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління Гудович Оксана Миколаївна - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", далі-Банк (Протокол №2021-46) прийнято рішення про обрання Голови та членів Правління Банку. Гудович Оксана Миколаївна (паспорт серії КН №536456 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.від 24.12.1997 р.) обрана Членом Правління Банку зi строком повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2021 року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 01.2017-02.2019 Начальник Служби фінансового моніторингу АТ "КРИСТАЛБАНК", 09.2019-02.2020 Головний аналітик Управління фінансового моніторингу АТ "ПІРЕУС БАНК", 02.2020-03.2021 Начальник служби фінансового моніторингу ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
30.06.2021 припинено повноваження Головний бухгалтер, Член Правлiння Мисник Оксана Володимирiвна - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ" (Протокол №2021-46) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння у зв'язку з закiнченням строку повноважень, на який вони були обранi. Мисник Оксана Володимирiвна (Паспорт серiї СМ №612072 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд 17.03.2004 року) припиняє свої повноваження Члена Правлiння Банку 30.06.2021 року, строк протягом якого перебувала на посадi 2 роки 4 місяці місяці (з 22.02.2019 року). Посадова особа, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
30.06.2021 обрано Головний бухгалтер, Член Правлiння Мисник Оксана Володимирiвна - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 року Наглядовою радою АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", далі-Банк (Протокол №2021-46) прийнято рішення про обрання Голови та членів Правління Банку. Мисник Оксана Володимирiвна (Паспорт серiї СМ №612072 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд 17.03.2004 року) обрана Членом Правлiння Банку зi строком повноважень - 3 (три) роки. Приступає до виконання обов'язкiв 01.07.2021 року. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.2015 по 06.2017 - Головний бухгалтер в лiквiдацiйнiй комiсiї ПАТ "ЗЛАТОБАНК",з 08.2017 по 02.2019 - Заступник головного бухгалтера АТ "Унiверсал банк", з 02.2019 по 06.2021 Головний бухгалтер АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ". Посадова особа, часткою в статутному капіталі емітента не володіє, не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.