Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2021 припинено повноваження Член Ради учасників депозитарної системи Журжій Андрій Валерійович - 0
Зміст інформації:
29.06.2021 року припинено повноваження члена Ради учасникiв депозитарної системи ПАТ "НДУ" - Журжія Андрія Валерійовича без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння ПАТ "НДУ". Повноваження припинено на підставі письмового звернення учасника депозитарної системи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", що діє від імені, в інтересах та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП" (отриманого ПАТ "НДУ" 29.06.2021 року) щодо відкликання свого представника Журжія А.В. у Раді учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ". Журжій А.В. перебував на посадi з 29.03.2021 року по 29.06.2021 р. Фiзична особа акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено відкликанням ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", що діє від імені, в інтересах та за рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП" свого представника у Раді учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ" на підставі п. 2.3. Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ".
29.06.2021 набуто повноважень Член Ради учасників депозитарної системи Радченко Світлана Іванівна - 0
Зміст інформації:
29.06.2021 року Радченко Світланою Іванівною набуто повноваження члена Ради учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ" на підставі п. 5.3. Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ" (фізична особа набрала найбільшу кількість голосів по відповідній квоті з резервного складу Ради учасників) строком з 29.06.2021 року по дату закінчення строку повноважень діючого складу Ради учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ" (з 21.08.2020 року строком на два роки). Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: 01.08.2014 р. по 17.07.2016 р. - начальник відділу непрофільних активів ПАТ "УКРНАФТА"; з 18.07.2016 р. по цей час - начальник управління корпоративних прав та непрофільних активів ПАТ "УКРНАФТА"; з 12.08.2019 р. по цей час - виконуючий обов'язки корпоративного секретаря ПАТ "УКРНАФТА". Фiзична особа акцiями ПАТ "НДУ" не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено п. 5.3. Положення про Раду учасників депозитарної системи ПАТ "НДУ".