Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01557325
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "УНIВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2019 припинено повноваження член наглядової ради Приходько Маргарита Едуардiвна 01557325 0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (Протокол №24/04/2019) припинено повноваження Члена Наглядової ради Приходько Маргарити Едуардiвни (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Володiє 1 простою iменною акцiєю Товариства, що складає 0,0004% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебувала на посадi в сукупностi 7 рокiв, з них - 2 роки пiсля останнього обрання.
24.04.2019 припинено повноваження член наглядової ради Ушаков Павло Володимирович 01557325 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 р. (Протокол №24/04/2019) припинено повноваження Члена Наглядової ради Ушакова Павла Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Перебував на посадi 2 роки.
24.04.2019 обрано член наглядової ради Ушаков Павло Володимирович 01557325 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 р. (Протокол №24/04/2019) обрано Члена Наглядової ради Ушакова Павла Володимировича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер тендерного вiддiлу в ТОВ "Град Iнвест Рiал Iстейт". Особа не є акцiонером, незалежним директором. Особа є представником акцiонера ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Джi.Ай.КОМПАНI ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД".
24.04.2019 обрано член наглядової ради Приходько Маргарита Едуардiвна 01557325 0.0004
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 р. (Протокол №24/04/2019) обрано Члена Наглядової ради Приходько Маргариту Едуардiвну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє 1 акцiєю Товариства, що складає 0,0004% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст з методiв розширення ринку збуту (маркетолог) в ТОВ "Град Iнвест Рiал Iстейт". Особа не є представником будь-якого з акцiонерiв або незалежним директором.
24.04.2019 обрано член наглядової ради Дмитрук Наталiя Андрiївна 01557325 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 р. (Протокол №24/04/2019) обрано Члена Наглядової ради Дмитрук Наталiю Андрiївну (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Особу обрано термiном на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: секретар ТОВ "Град Iнвест Рiал Iстейт". Особа не є акцiонером, незалежним директором. Особа є представником акцiонера ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Джi.Ай.КОМПАНI ЛАЙН СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД".