Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00372374
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2019 звільнено В.О. Головного бухгалтера Iванченко Тетяна Миколаївна д/н 0
Зміст інформації:
В.О. Головного бухгалтера Iванченко Тетяну Миколаївну звiльнено 25.04.2019 р. за згодою сторiн вiдповiдно до заяви Iванченко Тетяни Миколаївни. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 31.07.2017 р. Рiшення прийнято 25.04.2019 за наказом генерального директора Товариства ( наказ №25/04/2019-1-к вiд 25.04.2019 р). На дану посаду нiкого не обирали iз-за вiдсутностi кандидатури на посаду головного бухгалтера, в.о. Головного бухгалтера