Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"
ЄДРПОУ: 31729918
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019

Інформація про посадових осіб емітента


Посада* Голова Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонов Вiталiй Борисович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1962
Освіта** Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст
Стаж роботи (років)** 37
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Антонов В.Б. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", Голова Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2).
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером Товариства.


Посада* Член Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Даниляк Василь Валерiйович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1974
Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Даниляк В.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна,2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1).
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером Товариства.


Посада* Член Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пасько Олег Васильович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1973
Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик
Стаж роботи (років)** 23
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Пасько О.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2).
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером Товариства.


Посада* Член Наглядової ради (посадова особа є представником акцiонера Товариства)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Антонова Наталiя Володимирiвна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1961
Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, психолог
Стаж роботи (років)** 32
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Антонова Н.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду: голови Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2).
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є представником акцiонера Товариства.


Посада* Член Наглядової ради (посадова особа є незалежним директором)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яворська Олександра Степанiвна
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1963
Освіта** вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, спецiальнiсть право, квалiфiкацiя юрист
Стаж роботи (років)** 30
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Яворська О.С. протягом протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: професор кафедри цивiльного права та процесу Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, в.о. обов'язкiв завiдувача кафедри iнтелектуальної власностi, iнформацiйного та корпоративного права Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, завiдувач та професор кафедри iнтелектуальної власностi, iнформацiйного та корпоративного права Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка.
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором.


Посада* Член Наглядової ради (посадова особа є незалежним директором)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлишин Ростислав Васильович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1974
Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, спецiальнiсть економiчна соцiологiя, квалiфiкацiя соцiолог-економiст
Стаж роботи (років)** 22
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Михайлишин Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: декан економiчного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, доцент кафедри аналiтичної економiї та мiжнародної економiки Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, заступник декана економiчного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка.
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним директором.


Посада* Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купибiда Назар Iванович
Ідентифікаційний код юридичної особи
Рік народження** 1978
Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст
Стаж роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Купибiда Н.I. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: директор ПАТ "Концерн Галнафтогаз".
Опис Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди визначається умовами договору з директором Товариства. Посадову особу обрано на посаду рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.


_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

**Заповнюється щодо фізичних осіб.