Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ручко Олександр Матвiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження** 1941
5)Освіта** Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, автомобiльний факультет
6)Стаж роботи (років)** 62
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2014 безстроково
9)Опис Освiта вища. Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, автомобiльний факультет. Загальний стаж роботи 62 роки. До компентенцiї Директора вiдносяться всi питання дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством вiднесенi до iншого органу Товариства. Директор отримує зарплату згідно із контрактом. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено директора на пiдставi рiшення Наглядової ради (протокол вiд 10.04.2014р.) Приватного акцiонерного товариства «БУД.ТРАНС». (Серiя i номер паспорта: Особою не надано згоди на розкриття цiєї iнформацiї). Строк, на який призначено особу: безстроковий. Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

1)Посада* Голова Наглядової Ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Асадчих Олена Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Київський автомобiльно-дорожний iнститут, економiчний факультет
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** iнженер комерцiйної служби
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2017 на 3 роки
9)Опис Освiта вища. Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, економiчний факультет. Загальний стаж роботи 11 років. Голова Наглядової ради. Це орган, який з метою захисту iнтересiв акцiонерiв в перiод мiж зборами здiйснює контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова наглядової ради отримує зарплату згідно штатного розпису. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 13,7765%. Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства надано Асадчих Оленi Олександрiвнi 23.03.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бугай Нiна Iванiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Київський технiкум мiського електротранспорту, технiк
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** менеджер по перевезенням
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2017 на 3 роки
9)Опис Освiта середнньо - технiчна. Київський технiкум мiського електротранспорту. Член наглядової ради. Загальний стаж роботи 10 років. До компетенцiї Члена Наглядової ради вiдносяться всi питання поставленнi Головою Наглядової ради згiдно прав та обовязкiв Наглядової ради згiдно Законодавства України. Винагорода не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,4849%. Протягом звітного змін на посаді не відбувалось.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Катриченко Юрiй Олексiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження**
5)Освіта** Не надав згоди на розкриття інформації
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Катриченко Ю.О. не надав згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi вiн обiймам протягом останнiх п'яти рокiв.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2017 на 3 роки
9)Опис До компетенцiї члена наглядової ради вiдносяться всi питання поставленi Головою наглядової ради згiдно прав та обовязкiв наглядової ради згiдно закодавства України. Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства надано Катриченко Юрiю Олексiйовичу 23.03.2017 року у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонера ПАТ "ХК "КИЇВМIСЬКБУД", що володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 30%. Рiшення прийнято у зв'язку iз необхiднiстю переобрати Наглядову раду на новий термiн. Катриченко Ю.О. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Катриченко Ю.О. не надав згоди на розкриття iнформацiї щодо iнших посад, якi вiн обiймам протягом останнiх п'яти рокiв. Рiшення прийнято рiчними загальниими зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року). Винагорода не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Розовик Свiтлана Степанiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.03.2017 безстроково (до звiльнення згiдно трудового законодавства)
9)Опис Рiшенням Директора Товариства (Наказ №19 вiд 23.03.2017 р.) призначена на посаду Головного бухгалтера Товариства Розовик Свiтлана Степанiвна. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про призначення на зазначену посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково (до звiльнення згiдно трудового законодавства). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТОВ "ТРК "Глас", заступник головного бухгалтера ДП "УКРВАКЦИНА" МОЗ. Загальний стаж роботи 33 роки. До компентенцiї головного бухгалтера входять питання органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi, подання на затвердження Загальними зборами рiчного звiту та балансу, розгляд матерiальних перевiрок, що проведенi ревiзiйною комiсiєю Товариства , або iншими органами. Органiзацiя ведення бухоблiку. Головний бухгалтер отримує зарплату згідно штатного розпису. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.

1)Посада* Ревiзор акцiонерного товариства
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Януш Лiдiя Володимирiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32250695
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Технік
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2018 на 2 роки
9)Опис Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 28.03.2018 року) обрано Ревiзором Товариства Януш Лiдiю Володимирiвну. Рiшення прийнято на пiдставi пропозицiї Наглядової ради та згоди Януш Л.В. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,014%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 2 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: технiк. Загальний стаж роботи 43 роки. До компетенцiї Ревiзора входить перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi Виконавчого органу. Складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалося.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.