Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Інформація про посадових осіб емітента


Посада* Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Ецiо Салваi
Рік народження 1952
Освіта Повна вища
Стаж роботи (років) 47
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "ПРАВЕКС БАНК 14360920 Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради
Опис Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", Заступник Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Коррадо Казалiно
Рік народження 1954
Освіта Bища
Стаж роботи (років) 40
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя) н/д Надзвичайний Комiсар
Опис Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Серджiо Нiкола
Рік народження 1967
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 23
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA Consulting LLC, Україна) н/д Генеральний директор
Опис Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Андреа Фаццоларi
Рік народження 1974
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 20
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя 00799960158 Директор Пiддепартаменту систем управлiння головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв
Опис Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Лоренцо Фоссi
Рік народження 1975
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 20
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя 00799960158 Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - департамент планування i контролю - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв
Опис Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Емануелє Коллiнi
Рік народження 1958
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 33
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.) 00799960158 Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи)
Опис Дата обрання на посаду - 15.03.2019, починаючи з наступного дня пiсля прийняття рiшення про його обрання, та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза Санпаоло С.п.А.
Посада* Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Фабрiцiо Маллен
Рік народження 1956
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 43
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "ПРАВЕКС БАНК" 14360920 Член Наглядової Ради (незалежний)
Опис Дата обрання на посаду - 27.09.2019 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор.
Посада* Голова Правлiння Банку з 13.12.2019 року.
Прізвище, ім’я, по батькові Коррiас Джанлука
Рік народження 1960
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 30
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Iнтеза Санпаоло, м. Москва, Росiя 00799960158 Генеральний директор i Голова Правлiння.
Опис Працює у Банку з 06.12.2018 року, обiймав посаду Першого заступника Голови Правлiння Банку. Рiшенням Наглядової Ради Банку призначений на посаду Голови Правлiння Банку та приступив до виконання своїх посадових обов'язкiв пiсля погодження Нацiональним банком України, а саме з 13.12.2019 року. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Керiвник головного кредитного управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Кожель Марко
Рік народження 1982
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 16
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя 00799960158 Начальник регiонального вiддiлу управлiння кредитами.
Опис 03.10.2016 року був призначений на посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту. 19.04.2019 року переведений на посаду керiвника головного кредитного управлiння. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада* Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Капрiолi Джузеппе Дарiо
Рік народження 1966
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 28
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Iндивiдуальна компанiя "КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО", Iталiйська Республiка н/д директор
Опис Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. З 01.12.2016 року по 03.03.2020 року - керiвник головного фiнансового управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Працює у Банку з 01.12.2016 року. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посада* Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Лупо Франческо
Рік народження 1964
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 36
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка 14360920 керiвник вiддiлу корпоративного та малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради.
Опис Працює у Банку з 03.09.2018 року. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Керiвник головного фiнансового управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Баша Свiтлана Миколаївна
Рік народження 1979
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 18
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "ПРАВЕКС БАНК" 14360920 директор департаменту планування i контролю головного фiнансового управлiння
Опис Працює у Банку з 21.09.2004 року Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу, заступник Голови Правлiння Банку
Прізвище, ім’я, по батькові Бабаєв Семен Завлуєвич
Рік народження 1981
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 17
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "ПРАВЕКС БАНК" 14360920 директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу.
Опис Працює у Банку з 13.01.2003 року. Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Прізвище, ім’я, по батькові Походзяєва Олена Євгенiвна
Рік народження 1979
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 24
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "УКРСИББАНК" 09807750 начальник управлiння протидiї легалiзацiї грошових коштiв та фiнасування тероризму, департмент комплаєнс контролю.
Опис Директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом з 01.04.2020р. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". Працює у Банку з 02.03.2020 року на посадi директора департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом. Призначена членом Правлiння та виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу з 1.04.2020 року. З 24.06.2020 року призначена вiдповiдальним працiвником Банку за проведення фiнансового монiторингу Банку, вiдповiдно до рiшення Нацiонального банку України. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Остахова Лiлiя Вiкторiвна
Рік народження 1977
Освіта Вища
Стаж роботи (років) 20
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ IНГ БАНК Україна 21684818 Головний бухгалтер.
Опис Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року. Працює у Банку з 08.01.2020 року. Вступила на посаду Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року, вiдповiдно до погодження Нацiональним банкум України. Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.