Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Лiквiдатор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верченко Дмитро Валерiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05393108
4)Рік народження** 1980
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: з 2013 по 2015 рiк директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.05.2017 необмеженний
9)Опис 19.05.2017 року, на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол №23 вiд 19.05.2017 року), обрано (призначено) Верченко Дмитра Валерiйовича, паспорт серiя АН 838359 виданий 03.11.2009 року Нiкопольським МВУМВС України у Днiпропетровськiй областi, Лiквiдатор ПАТ "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД", термiн повноважень необмеженний,загальний стаж роботи - 19 рокiв, протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: з 2013 по 2015 рiк директор. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю - вiдсутня.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.