Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Посилаєв Микола Iванович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 49
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Керуючий санацiєю
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.02.2018 3 роки
9)Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018).Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства( протокол засiдання НР товариства б/н вiд 04.04.2018 р.)Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом п'яти років перебує на посаді: Директор ПрАТ завод "Електромаш". Загальний стаж роботи- 49 років.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Птах Ігор Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Наглядової Ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2018 3 роки
9)Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018)Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства( протокол засiдання НР товариства б/н вiд 04.04.2018 р.)Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останніх 5-ти років перебуває на посаді Голова Наглядової Ради ПрАТ завод "Електромаш" Загальний стаж роботи- 39 років.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа є акціонером.

1)Посада* Член Наглядової Ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пархоменко Віра Сергіївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Зам . директора
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2018 3 роки
9)Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018)Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства( протокол засiдання НР товариства б/н вiд 04.04.2018 р.).Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останніїх 5-ти років перебувалє на посаді - зам . директора ТОВ "Автомобіліст 2012".Загальний стаж роботи- 22 рік.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа є акціонером.

1)Посада* Член Наглядової Ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лякіна Алла Іванівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник відділу кадрів
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2018 3 роки
9)Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018)Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства( протокол засiдання НР товариства б/н вiд 04.04.2018 р.).Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останніїх 5-ти років перебуває на посаді начальник відділу кадрів ТОВ "Автомобіліст 2012".Загальний стаж роботи- 30 років.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.Посадова особа є акціонером.

1)Посада* Ревізор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гайдар Євген Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 44
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.04.2018 3 роки
9)Опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було.Обрано на новий термiн 04.04.2018 р.(дата вчинення дiї 04.04.2018)Рiшення прийнято засiданням наглядової ради товариства( протокол засiдання НР товариства б/н вiд 04.04.2018 р.).Немає непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останніїх 5-ти років перебуває на посаді- Головний бухгалтер ТОВ "Автомобіліст 2012".Загальний стаж роботи- 44 роки.Не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи д/н
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05405581
4)Рік народження**
5)Освіта** д/н
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.05.2020 д/н
9)Опис Посада вакантна

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.