Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кукла Вікторія Юріївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32000881
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Київжитлосвіт" 37855641 заст.керівника підрозділа
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.07.2014 безстроково
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі складає 1376024 грн.. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 25 років Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чорненька Тетяна Василівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 32000881
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** КП "Благоустрій-Вишгород" 40460848 бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.05.2018 безстроково
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі - 93250 грн. . Мурадян Інна Володимирівна була звільнена 23.05.2018р. Чорненька Т.В. була призначена на посаду 24.05.2018р. Наказ №19-К. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20 років Попередні посади: бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.