Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сідорова Людмила Полікарпівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** Вища. Технологiчний iнститут харчової промисловостi
6)Стаж роботи (років)** 50
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "5-й КАРЗ" 22889913 виконуючий обовязки голови правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.10.2010 безстроково
9)Опис Виконавчим органом Товариства згiдно Статуту є голова правлiння. Згiдно статтi 15 Статуту Товариства голова правлiнняобирається наглядовою радою Товариства.голова правлiння виконавчим органом Товариства. голова правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї належить вирiшення всiх всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю пiдприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень, дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i чинним законодавством України. голова правлiння приймає свої рiшення одноосiбно шляхом видання наказiв.голова правлiння зобовязаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України. голова правлiння здiйснює свої повноваження на пiдставi статуту емiтента. Має право дiяти вiд iменi емiтента без довiренностi.Iнших посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини. голови правлiння з питань, що належать до його компетенцiї, оформляється ним письмово (у формi наказу) та засвiдчується печаткою товариства. Рiшення голова правлiння, прийнятi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.голова правлiння несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз законом. Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи 50 років. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Протоколом Наглядової ради ПрАТ "5-й КАРЗ" (Протокол №1 вiд 22.01.2018 року) було припинено повноваження Голови правлiння ПрАТ "5-й КАРЗ" Сiдорової Людмили Полiкарпiвни (Паспорт серiї СМ №761139, виданий 18.08.2005 року Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), у зв'язку з її смертю 19.01.2018 року (Свiдоцтво про смерть Серiя I-БК №430782). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 26.10.2010 року - 7 рокiв 5 мiсяцiв 24 днi. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента – 63,230472 вiдсотки. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 19 671,00 грн. У вiдповiдностi до Статуту ПрАТ "5-й КАРЗ", питання обрання та припинення повноважень Голови правлiння товариства вирiшує Наглядова рада.

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васюченко Олег Борисович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** Вища, Пензенський сільськогосподарський інститут
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "5-й КАРЗ" 22889913 iнспектор з охорони працi та технiки безпеки, головний iнженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016 3 (три) роки
9)Опис Посадова особа виконує обов'язки члена наглядової ради. Повноваження посадової особи визначені в статуті товариства. Посадова особа не отримує винагороду. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 42 роки. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1)Посада* Секретар наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Буднiк Олена Петрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Вища, Київський університет ім. Тараса Шевченка
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "5-й КАРЗ" 22889913 юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2016 3 (три) роки
9)Опис Посадова особа виконує обов'язки члена наглядової ради. Повноваження посадової особи визначені в статуті товариства. Посадова особа не отримує винагороду. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи: 25 років. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1)Посада* Ревiзор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Большаков Дмитро Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1990
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватного акцiонерного товариства "5-й Київський авторемонтний завод" 22889913 юрист, юрисконсульт
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2017 на 3 (три) роки
9)Опис Посадова особа здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Має право: вимагати вiд виконавчого органу Товариства та/або посадових осiб, надання всiх необхiдних документiв i особистих пояснень. Загальний стаж роботи: 6 років. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "5-й Київський авторемонтний завод" 24.04.2017р. прийнято рiшення про обрання на посаду ревiзора Большакова Дмитра Володимировича, з 24.04.2017р., на строк – 3 (три) роки (протокол №1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "5-й Київський авторемонтний завод" вiд 24.04.2017р.). Часткою у статутному капiталi не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – бажання акцiонерiв. Попереднi посади: юрист, юрисконсульт. Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiхтюк Людмила Дмитрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "5-й КАРЗ" 22889913 бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.03.2018 безстроково, до прийняття на роботу головного бухгалтера
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 9 років. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Наказом Голови правлiння (Наказ №14-к вiд 17.11.2017 року) на Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 11.12.2001р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 20.11.2017 року, було покладено тимчасово, строком на 4 мiсяцi, до 19.03.2018 року включно, виконання обов’язкiв головного бухгалтера ПрАТ "5-й Київський авторемонтний завод". У зв’язку iз закiнченням строку, на який було покладено тимчасове виконання обов’язкiв, тимчасове виконання обов’язкiв припинено. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 20.06.2017р. - 9 мiсяцiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. У вiдповiдностi до Статуту ПрАТ "5-й Київський авторемонтний завод", питання призначення та звiльнення головного бухгалтера товариства вирiшує Голова правлiння. Наказом Голови правлiння (Наказ №8-к вiд 19.03.2018 року) на Вiхтюк Людмилу Дмитрiвну (Паспорт серiї СО №839114, виданий 11.12.2001р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi), з 20.03.2018 року, покладено безстроково, до прийняття на роботу головного бухгалтера, виконання обов’язкiв головного бухгалтера ПрАТ "5-й Київський авторемонтний завод". Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ТОВ "ПКБ "СКАТ", бухгалтер ПрАТ "5-й КАРЗ". У вiдповiдностi до Статуту ПрАТ "5-й Київський авторемонтний завод", питання призначення та звiльнення головного бухгалтера товариства вирiшує Голова правлiння.

1)Посада* Тимчасово виконуюча обов'язки Голова правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дагаєва Тетяна Юрiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22889913
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - - проходила службу у органах внутрiшнiх справ України
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.01.2018 до призначення Голови правлiння
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи: 26 років. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Протоколом Наглядової ради ПрАТ "5-й КАРЗ" (Протокол №1 вiд 22.01.2018 року) Дагаєву Тетяну Юрiївну (Паспорт серiї МЕ №899913, виданий 22.10.2008 року Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi) було призначено тимчасово виконуючою обов'язки Голови правлiння ПрАТ "5-й КАРЗ". Строк, на який призначено особу – з 23.01.2018 року до призначення Голови правлiння. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: проходила службу у органах внутрiшнiх справ України. У вiдповiдностi до Статуту ПрАТ "5-й КАРЗ", питання обрання та припинення повноважень Голови правлiння товариства вирiшує Наглядова рада.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.