Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мєркова Марiя Антонiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 48
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр" 23073489 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр", член Ради Товариства
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 на один рiк до моменту переобрання
9)Опис Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2.11.2013 р. по даний час член Ради Товариства с обмеженою вiдповiдальнiстю "Оберон-Центр" м.Днiпро, вул. Базова, 2, з 2002 р по 2018 р.- член Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 48 рокiв.Не є афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа Меркова М.А. є представником акцiонера Меркова А.М.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Привалов Володимир Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1946
5)Освіта** вища технiчна
6)Стаж роботи (років)** 51
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iнститут геотехнiчної механiки НАН України 05411357 Iнститут геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11., старший науковий спiвроботник.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання
9)Опис Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв: з 2012 р. - старший науковий спiвроботник Iнститута геотехнiчної механiки НАН України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На даний час обiймае посаду старшого наукового спiвроботника Iнститута геотехнiчної механiки НАН України м. Днiпро, вул. Сiмферопольска, 11. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 51 рiк. Посадова особа Привалов В.М. є акцiонером Товариства.Не є афiлiйованою особою Товариства.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубiнська Людмила Михайлiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фонду державного майна України 13467337 головний спецiалiст Фонду державного майна України
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 на один рiк до моменту переобрання
9)Опис Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Дубiнська Людмила Михайлiвна не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2014 р.- головний спецiалiст Фонду державного майна України. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Дубiнська Людмила Михайлiвна є представник акцiонера-юридичної особи Регионального вiддiлення ФДМУ по Днiпропетровської областi. Зазначена особа непогашеної судимостi не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зiмiн Олег Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" 04793055 Голова
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання.
9)Опис Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 02.07.2012 р. по даний час - Голова товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика", (мiсцезнаходження м.Днiпро, вул. Базова,2). Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 38 рокiв.Зiмiн Олег Петрович є представником акцiонера Товариства- юридiчної особи ТОВ "Оберон-Центр".Не є афiлiйованою особою Товариства.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Володимира Федоровича
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста" 25411862 Начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання
9)Опис Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради, який є представником акцiонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження iншiй особi. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi статутом. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв- начальник вiддiлу корпоративних фiнансiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий Дiм "Iста" з березня 2013 р. по теперешний час. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складе по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Не є афiлiйованою особою Товариства. Клименко Володимир Федорович є представником акцiонера Товариства Копилова М.В.

1)Посада* Голова правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальчук Володимир Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища юридична
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Iста-центр" 23073489 Голова правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.11.2012 до моменту вiдкликання.
9)Опис Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв, вiдповiдно до рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради та Правлiння Товариства. Повноваження та обов`язки посадової особи визначенi згiдно Статуту Товариства, Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 29.11.2012 р.- голова правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По сумiсництву займае посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 36 рокiв.

1)Посада* Член правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рєзнiк Галина Василiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища юридична
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариства "Iста-центр" 23073489 Заступник голови правлiння по правовим питанням
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.03.2012 до моменту вiдкликання.
9)Опис Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв- з 2009 р. займає посаду заступника голови правлiння по правовим питанням Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не має. Загальний стаж роботи 29 рокiв.

1)Посада* Член правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мєрков Андрiй Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр". 23073489 заступник голови Правлiння з економiки та фiнансiв
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.03.2012 до моменту вiдкликання
9)Опис Члени Правлiння Товариства виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правлiння товариства, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства i Наглядової Ради Товариства, а також посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останних п`яти рокiв - член правлiння Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". С 2008 р. по 2016 рiк обiймав посаду заступника директора з єкономикi та фiнансiв в Товаристве з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова,2. З 2016 р.заступник голови Правлiння з економiки та фiнансiв ПрАТ "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 23 рокiв.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бердник Олександра Василiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 44
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр". 23073489 начальник контрольно-ревiзiйного управлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання.
9)Опис Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, який проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Бердник Олександра Василiвна згоду на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв:з 25.10.2013 р. по даний час - начальник контрольно-ревiзiйного управлiння приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальниi стаж роботи 44 рокi.Не є афiлiйованою особою Товариства

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Походенко Роман Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Торговий дiм "Iста" 25411862 фахiвець 1-ї категорiї вiддiлу корпоративних фiнансiв
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання.
9)Опис Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Походенко Роман Миколайович згоду на розкриття паспортних даних не надал. Попереднi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: з квiтня 2013 р. по теперешний час - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Торговий дiм "Iста" фахiвець 1-ї категорiї вiддiлу корпоративних фiнансiв. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства.Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальниi стаж роботи ------------- рокi.

1)Посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Копилов Михайло Вiталiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 41
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" 04793055 член Ради товариства
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2018 один рiк до моменту переобрання.
9)Опис Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї.Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом Товариства, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. Дана особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 2012 р. по даний час член Ради товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Днiпропетровський дослiдний завод "Енергоавтоматика" м. Днiпро, вул. Базова ,2. Немає заборони обiймати певнi посади та займатись певною дiяльнiстю. Не є афiлiйованою особою Товариства. Мiсця роботи за сумiсництвом не має. Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Загальний стаж роботи 41 рiк.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данiлiна Свiтлана Анатолiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23073489
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** вища економiчна
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Iста-Центр" 23073489 головний бухгалтер.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.11.2014 безстроково
9)Опис Головний бухгалтер товариства забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Займає посаду з 14.11.2014 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Попереднi посади, що займала дана особа протягом останих п`яти рокiв - з 09.2012 р. по 14.11.2014 рiк - заступник головного бухгалтера Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр", з 14.11.2014 р - головний бухгалтер Приватного акцiонерного товариства "Iста-Центр". Змiн в персональному складi по данiй особi не було. Сумiсництва не мае. Загальний стаж роботи 28 рокiв.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.