Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левченко Валерій Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22684950
4)Рік народження** 1957
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 39
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП БТФ "Силикат" д/н Директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.1994 до переобрання
9)Опис Генеральний директор представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi згiдно зi статутом Товариства. Здiйснює керiвництво дiяльнiстю Товариства,що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей,стратегiї та полiтики Товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПРАТ "ФЛАС" (генеральний директор). Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi посадових осiб емiтента щодо цiєї особи не було.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мінкіна Тетяна Олександрівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22684950
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 44
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП БТФ "Силикат" д/н Головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.07.1994 до переобрання
9)Опис Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Здiйснює ведення бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 44 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ПРАТ "ФЛАС" (головний бухгалтер). Особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Наказом генерального директора вiд 08.11.2018 особу було звiльнєно з посади головного бухгалтера Мінкіну Тетяну Олександрівну. Пiдстава рiшення - особиста заява вiд особи. Замiсть звiльненої особи, нової особи на посаду головного бухгалтера призначено не було. Обов'язки головного бухгалтера покладенi на керiвника товариства.

1)Посада* Ревізор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герасимова Оксана Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 22684950
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Фірма "Лев" д/н директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.04.2018 до переобрання
9)Опис Опис повноважень:Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Опис обов’язкiв:Пiдтвердження вiдображення в бухгалтерської звiтностi вiдображених даних. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв особа працювала у ТОВ Фiрма "Лев", директор, ПРАТ "ФЛАС" (начальник планово-економiчного вiддiлу, ревiзор). Особа також обіймає посаду директора у ТОВ Фiрма "Лев" (м.Харкiв, вул.Китаєнка,8). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 30.04.2018 рiшенням загальних зборiв особу було обрано(переобрано). Пiдстава рiшення - необхiднiсть продовження термiну повноважень особи.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.