Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Синельниченко Вiктор Тимофiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30263079
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** Вища, Київський унiверситет права
6)Стаж роботи (років)** 40
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Елмiз" 24102142 Перший заступник голови правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.10.2016 три роки
9)Опис Змiн на данiй посадi у звiтному перiодi не було. Обрано 18.10.2016 р. на посаду Голови правлiння ПРАТ "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД" Синельниченка Вiктора Тимофiйовича згiдно з Рiшенням єдиного акцiонера товариства вiд 18.10.2016 р. строком на три роки. Попередня посада - заступник голови правлiння ВАТ "Елмiз". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода посадовiй особi нараховується як заробiтна плата.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.