Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03359718
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ БАРВIНОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макарi Ахмед Мохаммед
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03359718
4)Рік народження** 1944
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЕВМ Україна" 34530409 директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.09.2010 безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням «про виконавчий орган». Додаткова, крiм заробiтної плати, винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розмiру заробiтної плати). Змiн у складi виконавчого органу за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 18. Попередня посада: ТОВ "ЕВМ Україна", директор. Обрано на посаду загальними зборами 24.09.2010 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макарi Ольга Iванiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03359718
4)Рік народження** 1944
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н д/н д/н
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням «про Наглядову раду». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 13. Попередня посада: не займала інших посад. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2017 р. строком на 3 роки як акцiонера. Посадова особа працює у ТОВ "АЛ-ХОБЕЗ-ХЛIБ" (код за ЄДРПОУ 38201774) на посадi директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сиса Наталiя Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03359718
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Компанія Барвінок" 03359718 головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням "Про Наглядову раду". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 38. Попередня посада: ПрАТ "Компанія Барвінок", головний бухгалтер. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2017 р. строком на 3 роки як представника акцiонера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубенок Олександр Анатолiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03359718
4)Рік народження** 1982
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сервiсна компанiя "Рiв'єра Вiллас" 37414241 директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням «про Наглядову раду». Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19. Попередня посада: не займав інших посад. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2017 р. строком на 3 роки як незалежного директора. Станом на кiнець звiтного перiоду посадова особа працювала у ТОВ "Сервiсна компанiя "Рiв'єра Вiллас" на посадi директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1)Посада* Ревізор акціонерного товариства
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бакулiн Сергiй Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03359718
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiмент Україна" 31112505 заступник генерального директора
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням "Про Ревiзора". Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Зміни Ревізора за звітний період не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 38. Попередня посада: ТОВ "Сiмент Україна", заступник генерального директора. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2017 р. строком на 3 роки. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах (пенсіонер). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.