Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огiй Тетяна Ерастiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30957105
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут, IПК корпорацiї "Укравтотранс"
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ТД Фiнпрофiль" д/н головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.09.2004 безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 22 рокiв. Попереднi посади: iнженер-конструктор, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.

1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вергуненко Михайло В’ячеславович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30957105
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Рехау" д/н фiнансовий та адмiнiстративний директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.11.2006 безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 21 рокiв. Попереднi посади: Фiнансовий директор, фiнансовий контролер, асистент. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.

1)Посада* Ревiзор акцiонерного товариства
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черешнюк Вiктор Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30957105
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища Київський нацiональний економiчний унiверситет
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Українсько-нiмецька юридична фiрма "Компетенц ТIМ" д/н старший юрист
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.09.2010 безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попереднi посади: старший юрист, юрист. Особа не надала iнформацiї щодо роботи на iнших пiдприємствах.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.