Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова Правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергеєва ольга Олексiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19255777
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - - -
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2011 10 рокiв
9)Опис Повноваження згiдно Статуту та покладених обовязкiв внутрiшнiми документами товариства

1)Посада* Заступник голови Правлiння з науково-технiчної i виробничої роботи
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономаренко Лариса Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19255777
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - - -
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2016 10 рокiв
9)Опис Повноваження згiдно Статуту та покладених обовязкiв внутрiшнiми документами товариства

1)Посада* Заступник голови Правлiння з економiки, режиму i кадрової роботи
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєвська Єлiзавета Євгенiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19255777
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** - - -
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2011 10 рокiв
9)Опис Повноваження згiдно Статуту та покладених обовязкiв внутрiшнiми документами товариства

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.