Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 31149308
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIДПРИЄМСТВО ХАРКIВСЬКОГО РАЙОНУ "ПЕРЕРОБЛЮЮЧИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Миленький Iгор Анатолiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 31149308
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "СМ-группа", директор.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.03.2003 безстроково
9)Опис До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства в межах статуту.Директор є пiдзвiтним загальним зборам акцiонерiв та органiзує виконання їх рiшень.Змiни посадової особи у звiтному роцi не було.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора.На розкриття паспортних даних згоди не надано.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мануйлова Людмила Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 31149308
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Арiлл", головний бухгалтер.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2012 безстроково
9)Опис Здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв дiяльностi товариства,а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi державним органам.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi, наданої посадовiй особi, не вказується, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.Стаж керiвної роботи 18 рокiв,протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера. В товариствi працює за сумiсництвом, основне мiсце роботи ТОВ "Перероблюючий завод", головний бухгалтер (Харкiвська обл.,Харкiвський р-н,сел.Докучаєвське,вул.Об'їздна, 2, код ЄДРПОУ 32943460). На розкриття паспортних даних згоди не надано.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.