Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23162981
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛДI I КО"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Ігор Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23162981
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** Вища, Спеціаліст, факультет економіки і управління
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перше місце роботи д/н Перше місце роботи.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2011 безстроково
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені Статутом Товариства. Розмір винагороди посадової особи встановлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією, винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи посадової особи – 22 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа інших посад не обіймала.

1)Посада* Ревізор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Брижань Сергій Олександрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23162981
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища, Спеціаліст, факультет економіки і управління
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перше місце роботи д/н Перше місце роботи
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2011 безстроково
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені статутом та чинним законодавством, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 22 роки. Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лепетюха Роман Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 23162981
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Вища, Спеціаліст, факультет економіки і управління
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Перше місце роботи д/н Перше місце роботи
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.12.1996 безстроково
9)Опис Повноваження та обов’язки посадової особи емітента встановлені посадовою інструкцією, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Протягом звітного періоду іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 21 рік. Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.