Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Генеральний директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жила Василь Олександрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 34619544
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ВЕОН ПЛЮС", заступник генерального директора з фiнансових питань, адмiнiстрацiї готелю Radisson Blu, Київ 34619544 ТОВ "ВЕОН ПЛЮС", заступник генерального директора з фiнансових питань, адмiнiстрацiї готелю Radisson Blu, Київ
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.03.2017 3
9)Опис Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних Жили В.О. Повноваження та обов'язки визначенi статутом товариства. Розмiр винагороди - згiдно з штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поосадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з 01.07.2011 р. по 31.01.2013 р. - фiнансовий директор ТОВ "УКР-ОТЕЛЬСТРОЙ"; з 01.02.2013 р. по 23.08.2016 р. - заступник генерального директора з фiнансових питань ТОВ "ВЕОН ПЛЮС"; з 03.10.2016 р. по 29.03.2017 р. - заступник генерального директора з фiнансових питань адмiнiстрацiї готелю Radisson Blu, Київ Подiл; з 30.03.2017 р. по теперiшнiй час - генеральний директор ТОВ "ВЕОН ПЛЮС".

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семененко Iрина Вiкторiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 34619544
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Веон Плюс", заступник головного бухгалтера 34619544 ТОВ "ВЕОН ПЛЮС", заступник генерального директора з фiнансових питань, адмiнiстрацiї готелю Radisson Blu, Київ
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2018 безстроково
9)Опис Товариство не отримувало згоди на розкриття паспортних даних Семененко I.В. Повноваження та обов'язки визначенi статутом товариства. Розмiр винагороди - згiдно з штатним розкладом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Поосадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з 03.09.2012 р. по 11.12.2016 р. - бухгалтер ТОВ "Веон Плюс"; з 12.12.2016 р. по 30.11.2017 р. - заступник головного бухгалтера ТОВ "ВЕОН ПЛЮС"; з 01.12.2017 р. по по теперiшнiй час - головний бухгатер ТОВ "ВЕОН ПЛЮС".

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.