Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* голова наглядової ради - акцiонер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сосновський Мирон Ярославович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Останнi 10 рокiв - Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" - голова наглядової ради. Iнших даних немає. Паспорт №488511.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.07.2008 5 рокiв
9)Опис Голова наглядової ради - обирається серед членiв наглядової ради акцiонерного товариства, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю його виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства.Органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради;Готує доповiдь, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства;Надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради;Забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради;Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;Здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом Товариства Положенням про Наглядову раду; та чинним законодавством України. Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду. 1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи. 2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 10 рокiв займає посаду голови наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

1)Посада* член наглядової ради - акцiонер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Савчук Андрiй Вiкторович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1981
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Останнi 10 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає. паспорт № 159899
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.07.2008 5 рокiв
9)Опис Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду. Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв. 1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи. 2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 10 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

1)Посада* член наглядової ради - акцiонер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Глебов Олександр Борисович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" 01033409 Останнi 10 рокiв член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". До цього працював менеджером на цьому ж пiдприємствi (ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"). паспорт №192683
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.07.2008 5 рокiв
9)Опис Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв. Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду. 1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи. 2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 10 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

1)Посада* член наглядової ради - акцiонер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ТОВ "Днiпропетровський завод теплоїзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв"
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 01033409 ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218. юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Директор пiдприємства Рибянцева Наталiя Iванiвна.1977року народження.Паспорт АК 790716 виданий 26.01.2000р.Жовтневим РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.07.2008 5 рокiв
9)Опис Посадовi обов'язки: Контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.Здiйснює захист прав акцiонерiв. Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини.Посадова особа не отримує винагороду. 1) Сумiсництво: Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. 2) Загальний стаж керiвної роботи:i 16 рокiв (з грудня 2001р.) займає посаду директора пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. Одночасно останнi 10 рокiв займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв".Директор пiдприємства ТОВ "Днiпропетровський завод теплоiзоляцiйних та фiльтрувальних виробiв" код ЄДРПОУ 31761218.юридична i фактична адреса: 52005,Днiпропетровська обл.Днiпропетровський р-н., вул.Виробнича,1. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

1)Посада* виконуючий обов'язки голови правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логвиненко Вiктор Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" 01033409 Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" голова правлiння. код ЄДРПОУ 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1 Новомосковський район., Днiпропетровська обл. Паспорт № 029632
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.05.2013 не визначено
9)Опис Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород, окрiм заробiтної плати. Посадовi обов'язки: Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Правлiння та чинним законодавством України. До компетенцiї голови Правлiння належить: Керування поточними справами Товариства i виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння, представництво Товариства в його вiдносинах з iншими юридичними особами, установами, пiдприємствами, органiзацiями, державними та iншими органами i органiзацiями, як на територiї Українi, так i за кордоном, ведення переговорiв та укладання правочинiв (угод, контрактiв, попереднiх договорiв, договорiв купiвлi-продажу, мiни, дарування) вiд iменi Товариства (з урахуванням обмежень,визначених Статутом), видання наказiв та iнших розпорядчих документiв щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства; формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, їх посадових окладiв, застосовування до них заходiв матерiального стимулювання, встановлення розмiрiв та строкiв премiювання працiвникiв, а також застосовування до них заходiв дисциплiнарного стягнення (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом); визначення (конкретизування) сфери компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; прийняття будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства (З урахуванням обмежень,встановлених Статутом) забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору; у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства (за погодженням з Наглядовою радою або Загальними Зборами) приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т. ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб. вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради, Загальних зборiв та таких, що не потребують колегiально прийнятого рiшення Правлiнням; Розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння. 1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи. 2) Загальний стаж керiвної роботи: 32 рокiв. З них 27 рокiв директор пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 6 рокiв головний енергетик пiдприємства "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 3) Посади за 5 рокiв: з травня 2013 р. в.о. голови правлiння "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. Перiод з 2009 по вересень 2011 рр. директор (голова правлiння) ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. В жовтнi 2011р. звiльнений в зв'язку з виходом на пенсiю. Iнших даних немає. 4) Змiни в посадовому складi: не було.

1)Посада* виконуючий обов'язки члена правлiння, головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Iрина Михайлiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" 01033409 Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. Посада - заступник директора з економiчної безпеки. Перiод з травня 2008р. по вересень 2008р.3 червня 2008р.по теперiшнiй час член правлiння.З жовтня 2008р. по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ ""Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". код 01033409.смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. паспорт АМ №719829
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.06.2008 безстроково
9)Опис Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує будь-яких винагород окрiм заробiтної плати на посадi головного бухгалтера. Як член правлiння посадова особа не отримує будь-яких винагород. Посадовi обов'язки члена правлiння: Участь в засiданнях правлiння, Колегiальне затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання; затвердження проектiв органiзацiйної структури, положень про структурнi пiдроздiли, штатного розпису, показникiв та проектно-кошториснi документацiї Товариства та iнших документiв, що передаються на узгодження Наглядовою радою; встановлення договiрних цiн на продукцiю та тарифiв на послуги, що надаютьсяТовариством; прийняття рiшення щодо одержання кредитiв, фiнансової допомоги, оформлення iпотеки, застави, порук (за умови попереднього узгодження з Наглядовою радою); затвердження iнструкцiй, видача довiреностей та iнших документiв з питань дiяльностi Товариства за винятком таких, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння; Посадовi обов'язки головного бухгалтера: ведення бухгалтерського облiку пiдприємства, вiдповiдно до ч.7ст.8 Закону України "Про бухгалтерьский облiк та финансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV. 1) Сумiсництво:посадова особа працює за сумiсництвом з 08.06.2017р. ТОВ "Протехметал" ЄДРПОУ40205474 на посадi головного бухгалтера. 2) Загальний стаж керiвної роботи: 21 рокiв. Працювала на посадi головного бухгалтера на приватних пiдприємствах, з яких 10 рокiв на пiдприємствi "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - Головний бухгалтер, та член наглядової ради ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" код 01033409. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

1)Посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малiшевська Олена Петрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01033409
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" 01033409 Вiдкрите акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" посада - заступник головного бухгалтера. код 01033409 смт.Мелiоративне, вул.Заводська,1. Новомосковський район, Днiпропетровська область. паспорт №310958
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.07.2008 не визначено
9)Опис Посадова особа не має судимостi за корисливi та службовi злочини. Посадова особа не отримує винагороду.Посадовi обов'язки: Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та чинним законодавством України. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Ревiзiйна комiсiя перевiряє: Достовiрнiсть та повноту даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; Дотримання Правлiнням, головою Правлiння та його заступниками наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; Своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; дотримання рiвня цiн, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. До компетенцiї Ревiзiйнї комiсiї входить:Контроль дотриманням Товариством чинного законодавства України.Розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам. Винесення, щонайменше раз на рiк, на розгляд Загальних зборiв звiту та висновку про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року. Винесення на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту його iнтересiв. 1) Сумiсництво: на пiдприємствi немає даних про сумiсництво посадової особи. 2) Загальний стаж керiвної роботи: на пiдприємствi немає даних про загальний стаж керiвної роботи. Останнi 10 рокiв займає посаду голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". 3) Посади за 5 рокiв: Останнi 5 рокiв - голова ревiзiйної комiсiї ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв". Iнших даних немає. 4) Змiни в посадовому складi: не вiдбувались.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.