Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiнялук Вiктор Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Середня спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" головний iнженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 до переобрання
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента - Голова правління вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Голови правління - це органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Спостережною радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства, керує роботою правління, керує поточними справами і роботою Товариства. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства. Розмір виплаченої винагороди - винагороду отримує згідно контракту, як голова правління. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Загальний трудовий стаж - 40 рiк. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi:ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" з 1982 р. по 2000 р.-головний iнженер; з 2001 р. по 31.12.2010 р.- голова правлiння.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошинський Олег Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н Приватний пiдприємець
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 на 3 роки
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера, не є незалежним директором. До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцiй. Винагороду як голова Ради не отримує. Посад на інших підприємствах особа не обіймає. Загальний стаж роботи складає - даних не надавав.Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - Приватний пiдприємець.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панченко Степанія Василівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** середня
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ВВП "Райагрохім" диспетчер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 на 3 роки
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера, не є незалежним директором. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду як член Наглядової Ради не отримує. Посад на інших підприємствах особа не обіймає. Загальний стаж роботи складає - 40 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - диспетчер, пом.бригадира, пенсіонерка.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пантус Володимир Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1948
5)Освіта** Середня
6)Стаж роботи (років)** 2
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" токар
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2017 на 3 роки
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали. Посадова особа є акцiонером, не є представником акцiонера, не є незалежним директором. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду як член Наглядової Ради не отримує. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. З вересня 2010 року знаходиться на пенсiї. Загальний стаж роботи складає - 43 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - токар.

1)Посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковенко Марiя Володимирiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1947
5)Освіта** Середня спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2018 на 5 років
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням загальних зборів, протокол №1 вiд 25.04.2018 р. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду неотрумує. Загальний трудовий стаж - 50 роки. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панченко Олег Анатолійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** середня
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" водій
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2018 на 5 років
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням загальних зборів, протокол №1 вiд 25.04.2018 р. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду не отримує. Загальний трудовий стаж - 28 роки. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: водій.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сень Микола Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 05488578
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** середня
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ Володарсько-Волинське пiдприємство "Райагрохiм" тракторист-машиніст
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2018 на 5 років
9)Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Переобрання посадової особи відбулося за рiшенням загальних зборів, протокол №1 вiд 25.04.2018 р. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів , які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Даних про роботу на iнших пiдприємствах немає. Винагороду не отримує. Загальний трудовий стаж - 33 роки. Iншi посади,якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: тракторист-машиніст.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.