Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Виконуючий обов'язки голови правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куницький Василь Iванович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища - Київський iнженерно-будiвельний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 48
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" 00282406 Голова правлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2017 До призначення голови правлiння в установленому порядку
9)Опис Виконуючий обов'язки голови правлiння Товариства здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом, внутрiшнiми нормативними актами, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв. Виконуючий обов'язки голови правлiння без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами всiх форм власностi, як в Українi, так i за кордоном, громадянами i вирiшує питання дiяльностi Товариства в межах та порядку, визначених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обрано на посаду згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" вiд 01.03.2017р. (протокол №Ц-57/16 Ком.т.). Термiн призначення на посаду: до призначення голови правлiння в установленому порядку. Займав посаду голови правлiння ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ". Винагорода отримана посадовою особою за 2018 рік за виконання обов'язкiв виконуючого обов'язки голови правлiння - 565,9 тис.грн. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Заєць Юрiй Костянтинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1966
5)Освіта** Вища - Житомирський технологiчний унiверситет
6)Стаж роботи (років)** 35
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" 00282406 Головний iнженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2017 3 роки
9)Опис Згiдно статуту Члени правлiння органiзовують виконання рiшень Загальних зборiв АТ, розробляють пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi, розробляють та затверджують оперативнi плани дiяльностi, обгрунтовують порядок розподiлу прибутку, розмiру дивiдендiв та засобiв покриття збиткiв, розробка пропозицiй про внесення змiн до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв АТ, прийняття рiшень про збiльшення статутного фонду АТ не бiльш як на 1/3 його розмiру, попереднє обговорення питань, якi вносяться на порядок денний Загальних зборiв, проведення пiдготовки i скликання чергових та позачергових Загальних зборiв. Винагорода за виконання обов'язкiв Члена правлiння за 2018 рік - 473,2 тис.грн. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Працював головним iнженером ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ", ранiше начальником РПСЦ. Обрано на посаду згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" вiд 01.03.2017р. (протокол №Ц-57/16 Ком.т.). Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кличковська Галина Олексiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** Вища - Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, 1995 р., інженер-будівельник-технолог
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Коростенський завод ЗБШ" 00282406 Заступник головного бухгалтера
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.03.2013 Безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням фiнансових засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. До цього працювала заступником головного бухгалтера ВАТ "Коростенський завод ЗБШ", а зараз працює головним бухгалтером ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ". За 2018 рік заробiтна плата головного бухгалтера - 280,0 тис.грн. У звітному періоді посадова особа не переобиралася. Посадова особа iнших посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стеценко Тетяна Володимирiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища - Київський інститут залізничного транспорту, 1998 рік, економіст
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Перший заступник начальника Департаменту економiки, планування та бюджетування
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016 3 роки
9)Опис Згiдно статуту члени наглядової ради Товариства приймають, реєструють та розглядають звернення та скарги акцiонерiв, заслуховують поточнi звiти правлiння про дiяльнiсть Товариства, погоджують рiшення правлiння про скликання загальних зборiв, у тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв, перевiряють достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Згідно цивільно-правовій угоді, винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства становить - 173,7 тис.грн. Посадову особу обрано, згiдно рiшення правлiння АТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента та має статус протоколу загальних зборiв) вiд 15.11.16р. (протокол №76). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу, начальник Головного фiнансово-економiчного управлiння, начальник Управлiння Фiнансово-економiчного департаменту Укрзалiзницi. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернiцький Роман Романович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища - Київський університет економіки і технологій транспорту, 2004 рік, магістр, інженер-будівельник
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Директор з iнфраструктури
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.01.2018 3 роки, починаючи від 05.12.2017р.
9)Опис Згідно статуту члени наглядової ради Товариства приймають, реєструють та розглядають звернення та скарги акціонерів, заслуховують поточні звіти правління про діяльність Товариства, погоджують рішення правління про скликання загальних зборів, у тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, перевіряють достовірність річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Згідно цивільно-правовій угоді, винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства не передбачена. Посадову особу обрано членом наглядової ради, згідно рішення правління АТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управління емітента та має статус протоколу загальних зборів) від 05.12.2017 року (протокол №Ц-57/111 Ком.т.). Рішенням наглядової ради ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" вiд 15.01.2018р. (протокол №1), iз числа членів наглядової ради обрано голову наглядової ради ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" Чернiцького Романа Романовича, строком на 3 роки iз дати обрання членом наглядової ради 05.12.2017р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відокремленого підрозділу "Служба колії" Львівської залізниці, начальник відокремленого підрозділу "Тернопільська дистанція колії" регіональної філії "Львівська залізниця", начальник структурного підрозділу "Служба колії" регіональної філії "Львівська залізниця", заступник начальника регіональної філії з інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця", директор з інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишковський Володимир Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Вища - Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, 1991 рік, інженер
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Заступник начальника Департаменту колiї та споруд
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016 3 роки
9)Опис Згiдно статуту члени наглядової ради Товариства приймають, реєструють та розглядають звернення та скарги акцiонерiв, заслуховують поточнi звiти правлiння про дiяльнiсть Товариства, погоджують рiшення правлiння про скликання загальних зборiв, у тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв, перевiряють достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Згідно цивільно-правовій угоді, винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства становить - 178,7 тис.грн. Посадову особу обрано, згiдно рiшення правлiння АТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента та має статус протоколу загальних зборiв) вiд 15.11.16р. (протокол №76). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Головного управлiння колiйного господарства з ремонту, заступник начальника Департаменту колiї Укрзалiзницi. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ганжа Тамара Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища - Київський національний економічний університет, 1999 рік, економіст
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Заступник начальника вiддiлу Департаменту корпоративного управлiння
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016 3 роки
9)Опис Згiдно статуту члени наглядової ради Товариства приймають, реєструють та розглядають звернення та скарги акцiонерiв, заслуховують поточнi звiти правлiння про дiяльнiсть Товариства, погоджують рiшення правлiння про скликання загальних зборiв, у тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв, перевiряють достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Згідно цивільно-правовій угоді, винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства становить - 178,7 тис.грн. Посадову особу обрано, згiдно рiшення правлiння АТ "Укрзалiзниця" (яке є вищим органом управлiння емiтента та має статус протоколу загальних зборiв) вiд 15.11.16р. (протокол №76). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна України; головний фахiвець вiддiлу Департаменту реформування та корпоративного розвитку Укрзалiзницi. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ванзуряк Павло Костянтинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища, Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, 1997р.
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Заступник директора Департаменту безпеки
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Згiдно статуту члени наглядової ради Товариства приймають, реєструють та розглядають звернення та скарги акцiонерiв, заслуховують поточнi звiти правлiння про дiяльнiсть Товариства, погоджують рiшення правлiння про скликання загальних зборiв, у тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв, перевiряють достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв. Згідно цивільно-правовій угоді, винагорода за виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства не передбачена. Посадову особу обрано членом ревізійної комісії, згідно рішення правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управління емітента, рішення якого оформлюються письмово у формі протокольного рішення акціонера (правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборів) від 26.04.2018р. (протокол №Ц-64/42 Ком.т.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник прокурора Чернiвецької обл.; перший заступник начальника Департаменту безпеки ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"; директор Департаменту безпеки ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"; перший заступник директора Департаменту безпеки ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ"; заступник директора Департаменту безпеки ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олексiєнко Юрiй Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1979
5)Освіта** Вища,Київський національний економічний університет, 2002р.
6)Стаж роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Начальник вiддiлу
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.11.2018 3 роки, починаючи iз 19.10.2018р.
9)Опис Повноваження голови ревізійної комісії визначені Положенням про ревізійну комісію та статутом Товариства. Голова ревізійної комісії організує роботу комісії, скликає засідання, доповідає про свою роботу Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками проведення перевірок ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку: 1) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 2) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 3) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства. Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена. Посадову особу обрано членом ревізійної комісії, згідно рішення правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управління емітента, рішення якого оформлюються письмово у формі протокольного рішення акціонера (правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборів) від 19.10.2018р. (протокол №Ц-64/78 Ком.т.). На засіданні ревізійної комісії ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ" (протокол №1 від 05.11.2018р.) із числа членів ревізійної комісії Олексiєнко Юрiя Петровича обрано головою ревізійної комісії ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник вiддiлу ПАТ "Укрзалiзниця", менеджер з аудиту - начальник вiддiлу технiчного аудиту попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Молла Руслана Анатолiївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, 1984р.
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Регiональна фiлiї "Приднiпровська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю АТ "Укрзалiзниця" 40075815 Старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.10.2018 3 роки
9)Опис Згiдно статуту Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння, перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку: 1) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 2) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 3) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 4) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Члена ревiзiйної комiсiї Товариства не передбачена. Посадову особу призначено, згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управлiння емiтента, рiшення якого оформлюються письмово у формi протокольного рiшення акцiонера (правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборiв) вiд 19.10.2018р. (протокол №Ц-64/78 Ком.т.). Посади за останнi 5р.: старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень служби контролю та внутрiшнього аудиту ДП "Приднiпровська залiзниця", старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Каранiколов Iван Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1986
5)Освіта** Вища, Українська державна академія залізничного транспорту, 2009р.
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Регiональна фiлiя "Одеська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця" 40075815 Старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.10.2018 3 роки
9)Опис Згідно статуту Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку: 1) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 2) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 3) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства. Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена. Посадову особу призначено, згідно рішення правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управління емітента, рішення якого оформлюються письмово у формі протокольного рішення акціонера (правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборів) від 19.10.2018р. (протокол №Ц-64/78 Ком.т.). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший ревiзор НКРС ДП "Одеська залiзниця", старший ревiзор Управлiння аудиту та контролю регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кондратюк Андрiй Iванович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища, Черкаський інженерно-технологічний інститут, 2000р.
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Регiональна фiлiя "Одеська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". 40075815 Старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.10.2018 3 роки
9)Опис Згідно статуту Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю правління, перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства, відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам, своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку: 1) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 2) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 3) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства. Винагорода за виконання обов'язків Члена ревізійної комісії Товариства не передбачена. Посадову особу призначено, згідно рішення правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управління емітента, рішення якого оформлюються письмово у формі протокольного рішення акціонера (правління ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборів) від 19.10.2018р. (протокол №Ц-64/78 Ком.т.). Посади за останні 5р.: старший ревiзор ДП "Одеська залiзниця", старший ревiзор регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", старший ревiзор вiддiлу з контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Управлiння внутрiшнього аудиту та контролю регiональної фiлiї "Одеська залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

1)Посада* Член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Онiкiєнко Iрина Леонiдiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00282406
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Вища, Харківський державний економічний університет, 1999р.
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Регiональна фiлiя "Пiвденна залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця" 40075815 Старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.10.2018 3 роки
9)Опис Згiдно статуту Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння, перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку: 1) дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 2) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 3) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 4) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Члена ревiзiйної комiсiї Товариства не передбачена. Посадову особу призначено, згiдно рiшення правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ" (яке є вищим органом управлiння емiтента, рiшення якого оформлюються письмово у формi протокольного рiшення акцiонера (правлiння ПАТ "УКРЗАЛIЗНИЦЯ") та мають статус протоколу загальних зборiв) вiд 19.10.2018р. (протокол №Ц-64/78 Ком.т.). Посади за останнi 5р.: старший ревiзор вiддiлу з контролю доходiв вiд вантажних та пасажирських перевезень регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.