Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Давиденко Сергій Григорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03052138
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища, КНЕУ, спеціальність: міжнародний інвестиційний менеджмент
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н д/н ТОВ "КУА "Альфа-Фінанс", директор.
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.04.2011 на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28 Попередні посади: ТОВ "КУА "Альфа-Фінанс", директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі їх звільнення, не передбачені.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Подорожна Любов Іванівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03052138
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** вища, Жданівський металургійний інститут, спеціальність: технологія зварювального виробництва.
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н д/н з 2006 р. Пенсіонер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.04.2017 3 (три) роки
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі їх звільнення, не передбачені.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєліченко Сергій Анатолійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03052138
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища, Приазовський державний технічний університет, механічне обладнання заводів чорної металургії
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н д/н начальник виробництва, ТОВ "Бетон-МЛ"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.04.2017 3 (три) роки
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 24 Попередні посади: немає Місце роботи: ТОВ "Бетон-МЛ", посада: директор, місцезнаходження підприємтсва: с. Тарасівка, вул. Київська, 77/8, Києво-Святошинський р-н, Київська обл. Посадова особа є акціонером. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі їх звільнення, не передбачені.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кас’янов Герман Сергійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 03052138
4)Рік народження** 1996
5)Освіта** Національний авіаційний університет, 2017 р., Транспортні технології (організація робіт і послуг на авіаційному транспорті), бакалавр
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н д/н д/н
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2018 3 роки
9)Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 0 Попередні посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі їх звільнення, не передбачені.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.