Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Твердження щодо проміжної інформації


Керiвництво АТ "ПРАВЕКС БАНК" на основi усiєї наявної iнформацiї, знань, суджень стверджує, що промiжна фiнасова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог законiв України, нормативних вимог Нацiонального банку України, НКЦПФР, вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Промiжний звiт керiвництва АТ "ПРАВЕКС БАНК" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006.