Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Наскільки це відомо Голові правління Товариства, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках фінансової звітності Звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.