Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05405581
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Директор Товариства, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію Товариства як емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.