Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом Товариства 25 березня 2018 року. Нi акцiонери, нi керiвництво, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. Звiтний перiод фiнансової звiтностi Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається 2018 календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалась також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. Фiнансова звiтнiсть Товариства не становить комерцiйної таємницi, крiм випадкiв, передбачених законодавством України. Основа та принципи облiку та складання фiнансової звiтностi Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (надалi - П(С)БО). Товариство забезпечує бухгалтерський облiк та формує фiнансову звiтнiсть з дотриманням таких принципiв: iсторичної (фактичної) собiвартостi, що визначає прiоритет оцiнки активiв, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; автономностi, за яким Товариство розглядається як юридична особа, що вiдокремлена вiд власникiв, тому особисте майно i зобов'язання власникiв не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi; безперервностi дiяльностi, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань, виходячи з припущення, що дiяльнiсть Товариства триватиме далi; перiодичностi, що припускає розподiл дiяльностi на певнi перiоди з метою складання фiнансової звiтностi; нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, за яким для визначення фiнансового результату звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв (при цьому доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей); повного висвiтлення, згiдно з яким фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй та подiй, що можуть вплинути на рiшення, якi приймаються користувачами на її основi; послiдовностi, який передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики, i, якщо вiдбулася змiна облiкової полiтики,вона повинна бути об?рунтована i розкрита у фiнансовiй звiтностi; обачностi, згiдно з яким методи оцiнки, що застосовуються в бухгалтерському облiку, запобiгають заниженню оцiнки зобов'язань та витрат, i завищенню оцiнки активiв i доходiв; превалювання сутностi над формою, за яким операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грошового вимiрника, який передбачає вимiрювання та узагальнення всiх операцiй у фiнансовiй звiтностi в єдинiй грошовiй одиницi. Якiснi характеристики фiнансової звiтностi - дохiдливiсть i зрозумiлiсть її користувачам за умови, що вони мають достатнi знання та заiнтересованi у сприйняттi цiєї iнформацiї; - достовiрнiсть (iнформацiя, є достовiрною, якщо вона не мiстить помилок та перекручень, якi здатнi вплинути на рiшення користувачiв звiтностi); - доречнiсть (iнформацiя, яка впливає на прийняття рiшень користувачами, i дає змогу вчасно оцiнити минулi, теперiшнi та майбутнi подiї, пiдтвердити та скоригувати їхнi оцiнки, зробленi у минулому). Функцiональна валюта та валюта подання Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячi. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами України. Припущення щодо функцiонування Товариства в найближчому майбутньому, ризики та невизначеностi Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi припущення, що воно функцiонуватиме невизначено довго в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Досвiд, iсторiя розвитку та напрацьована база постiйних корпоративних клiєнтiв Товариства дозволяє чекати притоку грошових коштiв.При цьому слiд зазначити, що на дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi, фiнансовi та економiчнi фактори нестабiльностi в державi Україна, а також кризовi явища у свiтовiй економiцi, - нестабiльнiсть правового поля, особливо у регуляторнiй сферi та оподаткуваннi, - досить високий рiвень оподаткування, неоднозначне тлумачення нормативних актiв щодо оподаткування контролюючими органами, а також вагомi санкцiї за несвоєчасне виконання платiжних зобов'язань у сферi оплати нарахованих податкiв. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi фiнансово-господарськi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та здатнiсть Товариства обслуговувати i платити за своїми зобов'язаннями в мiру настання термiнiв їх погашення. Проте керiвництво впевнене, що не зважаючи на iснуючi ризики, Товариство зможе продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому. Також Товариство не має намiру i потреби лiквiдовуватись, або припиняти свою фiнансово-господарську дiяльнiсть. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки за рахунок активiзацiї продаж та розвитку нових напрямiв бiзнесу у рамках дозволених видiв дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань вiдображених сум, якi були б необхiднi, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому, i якби воно реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.