Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Я, директор Товариства Верещак Герман Валерійович, як особа , яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, висловлюю твердження про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Основні ризики та невизначеності з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності це є невизначеність майбутнього та необхідність прийняття рішень за цих умов. Це обумовлено наступними проблемами: - великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують Товариство; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - пiдприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України.