Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Наскільки відомо Голові правління Грищенко М.В., як особі, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.