Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Рiчна iнформацiя мiстить офiцiйнi данi. Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до стандартiв бухгалтерського облiку, мiстить достовiрнi та обєктивнi данi. Дiяльнiсть товариства протягом звiтного перiоду здiйснювалася у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства та Статуту товариства.