Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Ми стверджуємо, що фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПАТ "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв" на 31 грудня 2018 р., фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ми пiдтверджуємо наведене далi: Фiнансова звiтнiсть фiнансова звiтнiсть подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах ( вiдображає справедливо та достовiрно iнформацiю) вiдповiдно до цих стандартiв. Значнi припущення, використанi нами пiд час здiйснення облiкових оцiнок, включаючи оцiнки за справедливою вартiстю, є об?рунтованими. Вiдносини пов'язаних сторiн та операцiї iз пов'язаними сторонами належно вiдображенi в бухгалтерському облiку й iнформацiя про яких розкрита вiдповiдно до МСФЗ: протягом звiтного року вiдносин з пов'язаними особами, зокрема поставки (продажу) товарiв, робiт, надання (отримання) позик не було. Заборгованiсть пiдприємства перед пов'язаними особами та пов'язаних осiб перед пiдприємством вiдсутня. o Вiдсутнi подiї пiсля звiтної дати та подiї, для яких Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вимагають коригування або розкриття iнформацiї. Не виправлених суттєвих помилок не має. Протягом звiтного 2018 р. нам не вiдома iнформацiя у зв'язку з шахрайством або можливим шахрайством, яка б нам була б вiдома i впливала на дiяльнiсть нашого пiдприємства та стосувалася б: - управлiнського персоналу; - працiвникiв, ролi яких у внутрiшньому контролi є значними; або - iнших працiвникiв, шахрайство яких може мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть. - Протягом звiтного 2018 р. нам не вiдома iнформацiя, що стосується звинувачень у шахрайствi або можливому шахрайствi i впливала б на фiнансову звiтнiсть нашого пiдприємства, повiдомлену працiвниками, колишнiми працiвниками, аналiтиками, регуляторними органами або iншими особами. Для запобiгання шахрайству щодо складання та подання фiнансової звiтностi обов'язково проводиться iнвентаризацiя активiв та зобов'язань, робиться звiрка розрахункiв з контрагентами, бюджетом тощо. Керiвництво пiдприємства розумiє свою вiдповiдальностi за розробку, встановлення та пiдтримання внутрiшнього контролю для запобiгання та виявлення шахрайства Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi за 2018 р. ми провели iнвентаризацiю необоротних активiв, запасiв, кредиторської та дебiторської заборгованостi. Результати iнвентаризацiї своєчасно затвердженi та вiдображенi у регiстрах бухгалтерського облiку. - Протягом звiтного 2018 р. нам не вiдомi випадки недотримання вимог або можливого недотримання вимог законодавчих i нормативних актiв, вплив яких повинен був би розглянутий нами пiд час складання фiнансової звiтностi. В своїй дiяльностi Товариство дотримується вимог чинного законодавства України. Ми розкрили iнформацiю щодо iдентифiкацiї пов'язаних сторiн Товариства, а також про той факт, що протягом 2018 р. вiдносини з пов'язаними особами, про якi б нам було б вiдомо, вiдсутнi. На нашу думку, пiдприємство здатне безперервно продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, тому при складаннi фiнансової звiтностi ми керуватися принципом безперервної дiяльностi на протязi перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв вiд дати фiнансової звiтностi. Пiдприємство виконує всi свої контрактовi зобов'язання, що можуть мати суттєвий вплив на звiтнiсть у випадку їх виконання. Немає будь-яких значних невизначеностей стосовно безперервностi дiяльностi, якi б потребували розкриття у фiнансовiй звiтностi. Протягом звiтного 2018 р. вiдсутнi фактичнi або можливi судовi справи та претензiї, вплив яких слiд враховувати при пiдготовцi фiнансової звiтностi. Ми надали iнформацiю по всiм перерахункам, що були здiйсненi, у вiдповiдностi до застосованої концептуальної основи, для виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi за попереднiй перiод, якi впливають на порiвняльну iнформацiю. Ми повiдомляємо про вiдсутнiсть значних ризикiв, притаманних дiяльностi нашого пiдприємства. Ризик дiяльностi нашого пiдприємства, пов'язаний з загальним полiтичним, економiчним становищем в Українi. Керiвництво оцiнює дiяльнiсть Товариства такою, що може здiйснюватися на безперервнiй основi . Нам не вiдомi факти, обставини, що можуть поставити пiд значний сумнiв безперервну дiяльнiсть пiдприємства. Керiвництву пiдприємства не вiдомi факти щодо намiрiв власникiв зупинити дiяльнiсть пiдприємства з дати балансу - 31 грудня 2018 р. Фiнансова звiтнiсть за 2018 р. складена з урахуванням принципу безперервностi.