Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05488578
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство Хорошівський Райагрохiм"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Твердження щодо річної інформації


Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзiйною комiсiєю без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась.