Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 20280450
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 08.11.2019

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 08.11.2019 Акція проста 735000 73500 32.45
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу: 08.11.2019 р.
Найменування органу, що прийняв таке рiшення: позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ».
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв: акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування у кiлькостi 735 000 (сiмсот тридцять п`ять тисяч) штук на суму 73 500 000,00 грн. (сiмдесят три мiльйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.).
Спосiб розмiщення цiнних паперiв: без здiйснення публiчної пропозицiї.
Порядок здiйснення розмiщення (емiсiї): самостiйно, без залучення андерайтера.
Розмiр збiльшення статутного капiталу АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» шляхом додаткового випуску акцiй: статутний капiтал збiльшується з 226 500 000,00 грн. (двiстi двадцять шiсть мiльйонiв п`ятсот тисяч гривень 00 коп.) до 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 коп.) або на 73 500 000,00 грн. (сiмдесят три мiльйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.)
Номiнальна вартiсть акцiй: 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок).
Цiна розмiщення: цiна розмiщення становить 100,00 грн. ( сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi – 100,00 грн. (сто гривень 00 копiйок) за одну акцiю, та є вище її ринкової вартостi – 95,65 грн. (дев’яносто п’ять гривень 65 коп.) за одну акцiю. Ринкова вартiсть однiєї акцiї визначена станом на 07.10.2019 р. незалежним оцiнювачем, суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрмою «IНКОН-ЦЕНТР», що здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Сертифiкату суб’єкта оцiночної дiяльностi № 123/19, виданого Фондом державного майна України 15.02.2019 р., та затверджена 07.11.2019 р. рiшенням Наглядової ради Банку (Протокол засiдання Наглядової ради № 87/2019 вiд 07.11.2019), i становить 95,65 грн. (дев’яносто п’ять гривень 65 коп.) за одну акцiю. Рецензiя на звiт про оцiнку ринкової вартостi 1 (однiєї) простої iменної бездокументарної акцiї Банку проведена суб’єктом оцiночної дiяльностi Кiрiчеком Ю.О. (квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача ЦМК № 402 вiд 04.03.1996 р., Посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї оцiнювача ЦМК № 158-ПК вiд 07.02.2019 р.)
Розмiщення акцiй додаткової емiсiї не призведе до змiни власника значного пакету акцiй, та може призвести до збiльшення часток у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, а саме: акцiонера Тополова Вiктора Семеновича, який на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу володiє 2 138 750 штуками простих iменних акцiй, що становить 94,426049% статутного капiталу Банку та Савиченко Леонiда Онисимовича, який на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу володiє 126 250 штуками простих iменних акцiй, що становить 5,573951% статутного капiталу Банку.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу складає 132,45%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримають права, визначенi чинним законодавством України та Статутом АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ".
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривнi) шляхом перерахування коштiв на рахунок: UA873058800000000000050044001 вiдкритий в АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ», код за ЄДРПОУ 20280450.
Мета розмiщення: збiльшення статутного капiталу Товариства здiйснюється з метою пiдвищення поточної платоспроможностi i лiквiдностi Банку.
Кошти залученi вiд розмiщення акцiй планується спрямувати на надання кредитiв, на розмiщення депозитних сертифiкатiв НБУ з подальшим перерозподiлом у кредитнi операцiї корпоративних та роздрiбних клiєнтiв, згiдно стратегiї Банку та на формування резервiв.
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (Протокол № 03/2019 вiд 08.11.2019р).
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: проспект емiсiї акцiй АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» не затверджувався.