Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09804119
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 11.08.2020

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 11.08.2020 Акція проста 450000000 450000000 63.948
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Рiшення приймалось Рiчними Загальними зборами АТ "МЕГАБАНК", що проводились дистанцiйно 05.08.2020р., дата пiдрахунку голосiв та складення протоколу про пiдсумки голосування - 11.08.2020р. Найменування органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Рiчнi Загальнi збори АТ "МЕГАБАНК", що проводились дистанцiйно 05.08.2020р., дата пiдрахунку голосiв та складення протоколу про пiдсумки голосiв - 11.08.2020р. Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв Рiчними Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення здiйснити розмiщення додаткових простих iменних акцiй АТ "МЕГАБАНК" у кiлькостi 450 000 000 шт. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв штук) iснуючої номiнальної вартостi 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) на загальну суму 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) Cпосiб розмiщення, порядок здiйснення такого розмiщення (емiсiї) (самостiйно або через андеррайтера, що уклав з емiтентом договiр про андеррайтинг Розмiщення буде здiйснюватися без залучення андеррайтера та без здiйснення публiчної пропозицiї. Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначаються їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення. Якщо розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй емiтента, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй, наводяться найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, кiлькiсть їхнiх акцiй та частка у статутному капiталi до розмiщення акцiй Прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал АТ "МЕГАБАНК" шляхом додаткового випуску акцiй на 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть акцiї - 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок). Акцiї розмiщуються за цiною 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) за одну просту iменну акцiю, яка дорiвнює номiнальнiй вартостi, визначену та затверджену Наглядовою радою АТ "МЕГАБАНК" Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакету акцiй емiтента. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення 63,9477%. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення дорiвнює 100%. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на: -участь в управлiння Товариством; -отримання дивiдендiв; -отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; -отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства у порядку, визначеному законодавством України. Акцiонери-власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi Статутом АТ "МЕГАБАНК" та чинним законодавством. Спосiб оплати цiнних паперiв. Якщо оплата здiйснюється активами, iншими, нiж грошовi кошти, наводиться їх перелiк Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами на рахунки АТ "МЕГАБАНК". Активами, iншими, нiж грошовi кошти, оплата не здiйснюється. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв Фiнансовi ресурси, залученi вiд приватного розмiщення акцiй у розмiрi 450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятндесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) - 100,0% планується спрямувати на кредитування малого та середнього бiзнесу. Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм загальних зборiв акцiонерного товариства). Вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Загальними зборами акцiонерiв емiтента. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв Конвертацiя акцiй не передбачається. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд фiнансово-господарської дiяльностi.