Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 33304730
Повне найменування емітента: Державна іпотечна установа
Дата, на яку складено інформацію: 03.12.2020

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 03.12.2020 Облігація підприємства відсоткова* 30000 3000000 127.3529
Зміст інформації:
03.12.2020 року Правлінням Державної іпотечної установи ( далі -Емітент) прийнято рішення про емісію облігацій без здійснення публічної пропозиції під державну гарантію 2020 року на загальну суму 3 000 000 000 гривень, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Емітента. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: 30 000 ( тридцять тисяч) штук іменних відсоткових забезпечених облігацій серії G3 номінальною вартістю 100 000 ( сто тисяч) гривень кожна на загальну суму 3 000 000 000,00 ( три мільярди) гривень, форма існування - бездокументарна. Спосіб розміщення - без здійснення публічної пропозиції. Розміщення відбувається самостійно без залучення андеррайтера. На дату прийняття рішення співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Емітента складає 127,3529 %. На дату прийняття рішення співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів Емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Емітента складає 191,0293 %. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: купувати та продавати облігації; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після закінчення кожного відсоткового періоду; пред'явити емітенту облігації для викупу на умовах, визначених Рішенням про емісію облігацій; права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам, визначеним Рішенням про емісію облігацій. Спосіб оплати цінних паперів: грошовими коштами у безготівковій формі в національній валюті України гривні. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Залучені кошти, від розміщення облігацій (у повному обсязі), будуть спрямовані на фінансування статутної діяльності ДІУ. Передбачається збільшення кількості придбаного житла на умовах фінансового лізингу в обсязі майже 3000 квартир. Прізвища , ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: тимчасово виконуючий обов'язки голови правління - Фролов Вячеслав Петрович, заступник голови правління - Кучевський Віталій Віталійович, заступник голови правління Будник Сергій Іванович. Цінними паперами Емітента не володіють. Конвертація облігацій серії G3 умовами емісії не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до рішення про емісію: облігації серії G3 мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 року № 1110.