Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 36258745
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСКА КАПІТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 17.06.2021

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 17.06.2021 Облігація підприємства відсоткова* 100000 100000 50000
Зміст інформації:
Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято 17.06.2021 року Загальними зборами учасників ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", що затверджено Протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" № 17062021 від 17.06.2021 року. Інформація про цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення: Вид: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi Тип: iменнi, звичайнi (незабезпеченi) Кількість: 100 000 (сто тисяч) штук Номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень Серiя облігацій: D Спосiб розмiщення: шляхом публічної пропозиції Порядок здійснення розміщення (емісії): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначаються їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 5 і більше відсотків акцій, наводяться найменування та ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій. Не застосовується. ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" не є акціонерним товариством. Прийнято рішення про емісію облігацій. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 100000%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються. Інвесторам (Власникам) облігацій серії D надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства; - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - пред'являти облігації для викупу Товариством відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції згідно чинного законодавства України. Інвестори (Власники) облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством. Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на розрахунковий рахунок емітента в банківській установі. Оплата цінних паперів здійснюється в національній валюті України - гривні. Облігації серії D розміщуються з метою залучення фінансових ресурсів. Кошти, залучені в результаті розміщення облігацій серії D шляхом публічної пропозиції в повному обсязі планується використовувати на фінансування збільшення лізингового портфелю, а саме: для придбання та передачі в лізинг нової та бувшої у використанні техніки. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято Загальними зборами учасників ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", а саме: учасником Товариства Васьковим Сергієм Володимировичем та учасником Товариства Дядюрою Антоном Володимировичем. Учасники Товариства цінними паперами емітента не володіють. Можливість конвертації облігацій серії D, що розміщуються, не передбачена. Щодо джерел погашення та виплати доходу за облігаціями, то виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок коштів ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ", отриманих від фінансово-господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Дана інформація розміщується новим файлом та є виправленою інформацією у зв'язку з розкриттям недостовірної особливої інформації про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, що розкрита на фондовому ринку, у тому числі шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 17.06.2021 р. Причиною оприлюднення недостовірної інформації є технічна помилка допущена в тексті, а саме: невірно вказана інформація: Порядок здійснення розміщення (емісії): самостійно. виправлена інформація: Порядок здійснення розміщення (емісії): через андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг.