Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7
04.11.2010 ДКЦПФР 01110100 UA4000095947 Загальні збори Товариства Переважне право акціонерів на придбання акцій 2 місяця з дня отримання повідомлення про намір продати акції
Опис Згідно п. 4.16 – 4.20 Статуту Товариства, Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.