Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30263079
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIСIБI-РАДIОЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7
03.05.2018 НКЦПФР 01110100 UA4000155105 ст. 13 Закону України "Про акцiонернi товариства" Згiдно ст. 13 Закону України "Про акцiонернi товариства" статут товариства мiстить твердження про наявнiсть переважного права акцiонерiв приватного товариства на придбання акцiй цього товариства, якi пропонуються їх власником до продажу третiй особi, та порядок його реалiзацiї. 0
Опис -