Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Титульний аркуш

26.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
26/03-02
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Директор       Ручко Олександр Матвiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
32250695
4. Місцезнаходження
0104280000 м. Київ бул. Марiї Приймаченко, буд.1/27
5. Міжміський код, телефон та факс
044 285-23-38
6. Адреса електронної пошти
7.Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).
Рішення загальних зборів акціонерів Рiчнi загальнi збори акцiонерiв від 26.03.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://budtrans.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=7 26.03.2020
  (адреса сторінки) (дата)