Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Титульний аркуш

30.10.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
62
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння       Джанлука Коррiас
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2020 р.

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14360920
4. Місцезнаходження 01021 Київ Кловський узвiз, 9/2
5. Міжміський код, телефон та факс 044-521-02-59 факс: 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi 30.10.2020
(URL-адреса сторінки) (дата)