Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00480968
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 11.06.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Герасимчук I.П.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
28.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 20300 м. Умань вул. Ленiнської Iскри, 31
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00480968
5. Міжміський код та телефон, факс (04744) 4-67-60 (04744) 3-23-25
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.02.2019
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)