Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30382533
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"
Дата, на яку складено інформацію: 13.02.2020

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

14.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       РИЧАНЧИК ВIТАЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 80000 03115 м.Київ ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 121В, ПОВЕРХ 4, КАБIНЕТ
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 30382533
5. Міжміський код та телефон, факс 0445852444 0445852440
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://rise-maximko.com/особлива-iнформацiя/ 14.02.2020
(адреса сторінки) (дата)