Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 02472200
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
Дата, на яку складено інформацію: 28.02.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор - головний редактор       Калайтан Олена Василiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
28.02.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 87515 мiсто Марiуполь проспект Миру, 19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 02472200
5. Міжміський код та телефон, факс (0629) 52-66-42 (0629) 52-66-42
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2019
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.pr.ua/akc/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)