Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293640
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.11.2020

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

20.11.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
20-2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
В. о. Голови Правлiння       Бурлаченко Сергiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 68000 30416 с. Михайлючка вул. Островського, буд. 3 Б
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 00293640
5. Міжміський код та телефон, факс (03840)23148 (03840)23148
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). ДУ "АРIФРУ"
21676262
804
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mvkv.pat.ua 20.11.2020
(URL-адреса веб-сайту) (дата)