Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01282609
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Молодiжно житловий комплекс Iнтернацiоналiст"
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Потирiн I.Ю.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
12.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Молодiжно житловий комплекс Iнтернацiоналiст"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 62442 Харкiвська обл.,Харкiвський район,с.Циркуни вул. Кiрова,24
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01282609
5. Міжміський код та телефон, факс 057 714 14 67 057 714 14 67
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.03.2019
(дата)
2. Повідомлення - -
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.mgk.nr-avers.com.ua в мережі Інтернет 14.03.2019
(адреса сторінки) (дата)