Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00292400
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР
Дата, на яку складено інформацію: 13.03.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Таргонський Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
14.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження 11560 , Житомірська область, Коростенський район, село Горщик
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00292400
5. Міжміський код та телефон, факс (04142) 4-20-83 (04142) 4-20-83
6. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.03.2019
(дата)
2. Повідомлення
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 14.03.2019
(адреса сторінки) (дата)