Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00384147
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 19.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1176/04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
т.в.о. Голови Правлiння       Крилов Денис Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 23000 70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 00384147
5. Міжміський код та телефон, факс 06165, 2-37-22 2-30-21
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mezpology.zp.ua/, http://mezpology.zp.ua/about/id/1555941218 22.04.2019
(адреса сторінки) (дата)