Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 24557641
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2021

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

28.06.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
2
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова комісії з припинення       Корнієнко Іван Олегович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 74000 14020 м. Чернігів вулиця Малиновського, 39-А
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 24557641
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 3-02-24 -
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
804
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://chern-avdorser.pat.ua/emitents/reports/special/19072 28.06.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)