Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32790234
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "АДМ Iллiчiвськ"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
2513
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор       Христюк Володимир Валерiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "АДМ Iллiчiвськ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 51000 68001 мiсто Чорноморськ вулиця Транспортна, буд. 26
4.Ідентифікаційний код юридичної особи 32790234
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)304302
6. Адреса електронної пошти
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
(адреса сторінки) (дата)